cmt8


60-62 Cách Mạng Tháng 8, Quận 3
Ho Chi Minh