For English

1. From admin page at https://coffeebean.com.vn/cbtlaminis go to Promotion > Add New Promotion
2. Type Promotion name
3. Add Feature Image
4. Choose Category=”Promotions”
5. Click Publish
6. Edit Home Slider
7. Edit Promotion Slider

Đối với tiếng Việt
1. Tạo mới bằng cách

A. Tạo khuyến mãi ngay sau khi tạo Promotion

 i. Sau khi tạo thành công Promotion bằng tiếng anh, ở cột bên phải click vào nút plus cạnh cờ ngôn ngữ tiếng Việt để tiếp tục tạo Khuyến mãi bằng tiếng Việt.

ii.Chọn hình ảnh Feature để hiển thị ở cột bên trái khi hiển thị list các promotion

iii. Chọn Categories là “Khuyến mãi”

iv. Bấm nút “Publish”

B. Tạo khuyến mãi khi đã có Promotion

i. Truy cập vào Promotion> Manage Promotion

ii. Chọn chỉnh sửa Promotion cần thêm nội dung tiếng Việt cho phần Khuyến Mãi.

iii. ở cột bên phải click vào nút plus cạnh cờ ngôn ngữ tiếng Việt để tiếp tục tạo Khuyến mãi bằng tiếng Việt.

iv.Chọn hình ảnh Feature để hiển thị ở cột bên trái khi hiển thị list các promotion

v. Chọn Categories là “Khuyến mãi”

vi. Bấm nút “Publish”

2. Chỉnh sửa Home Slider

3. Chỉnh sửa Promotion Slider