Colombia Nariño (8oz)

Vị kem, cân bằng, thoảng vị khói nồng ấm.

Mô tả

Vị kem, cân bằng, thoảng vị khói nồng ấm.